OFICIÁLNE PRAVIDLÁ VIANOČNEJ SÚŤAŽE 2018

OFICIÁLNE PRAVIDLÁ VIANOČNEJ SÚŤAŽE

 

 1. Organizátorom súťaže je spoločnosť DETSKAPOSTEL s.r.o., IČO: 47 429 151, so sídlom  Zemianska Dedina 75, 027 43 Nižná, SR, spoločnosť zapísaná na Okr. súde Žilina, odd. Sro, vl.č.60353/L (ďalej len „organizátor“).
 2. Názov súťaže je „Vianočná súťaž: vyber si čo chceš!“ (ďalej aj ako „súťaž“). Súťaž oficiálne trvá od 26.11.2018 do 6.1.2019 (vrátane).
 3. Do súťaže bude zaradený každý registrovaný používateľ Facebook-u (ďalej len „súťažiaci), ktorý vloží do komentárov k súťažnému príspevku na facebookovej stránke: http://bit.ly/2KtZoj1  internetový odkaz na akýkoľvek produkt predávaný v internetovom obchode organizátora www.detskepostielky.com, ktorý by v prípade výhry v tejto súťaži chcel získať, a to bez ohľadu na veľkosť, cenu či akékoľvek iné parametre.
 4. Súťažiacim je zakázané zverejňovať hanlivý alebo vulgárny obsah, reklamu, texty šíriace neznášanlivosť, poburujúce texty a obsah, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi, je duplicitný alebo zjavne nesúvisí s iným obsahom. Organizátor si vyhradzuje právo takýto obsah odstrániť.
 5. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť aj opakovane.
 6. Po skončení súťaže (7.1.2019) organizátor súťaže vylosuje spomedzi všetkých súťažiacich 1 výhercu, ktorý získa produkt, ktorý uviedol vo vylosovanom komentári.
 7. Organizátor upovedomí vylosovaného súťažiaceho (ďalej len “výherca”) o výhre prostredníctvom komentára a súkromnej správy na Facebooku.
 8. V prípade, že výherca na informáciu o výhre:
  - nezareaguje do 14 kalendárnych dní (tzn. do 21.1.2019, vrátane)
  - odmietne výhru
  - odmietne poskytnúť svoje údaje pre doručenie výhry
  - uvedie adresu doručenia mimo SR

   

  stráca nárok na výhru a počas nasledujúceho pracovného dňa bude vylosovaný a kontaktovaný náhradný výherca.

 9. Náhradnému výhercovi bude poskytnutý rovnaký čas 14 dní na reakciu k výhre a poskytnutie údajov k doručeniu v rámci SR. Ak túto podmienku nesplní, organizátor bude rovnakým prístupom postupne kontaktovať max. 3 ďalších náhradných výhercov, kým výhra neprepadne.
 10. Meno výhercu bude po ukončení súťaže zverejnené v pôvodnom súťažnom príspevku na facebookovej stránke organizátora, a to ihneď vylosovaní.
 11. V prípade, že produkt, ktorý si výherca v komentároch vybral ako výhru nebude dostupný, organizátor mu poskytne možnosť zvoliť ako náhradnú výhru iný dostupný produkt, a to bez ohľadu na jeho hodnotu, veľkosť alebo dobu dodania.
 12. Súťažiaci berie na vedomie, že mu výhra s ohľadom na skladové zásoby organizátora bude dodaná najneskôr do 12 týždňov od ukončenia súťaže.
 13. Organizátor doručuje výhry len na území SR. Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry finančné či iné plnenie, okrem prípadu, ktorý je opísaný v bode 14) týchto pravidiel. Organizátor  je oprávnený súťaž zrušiť či zmeniť a zmenu zverejní rovnakým spôsobom ako pravidlá súťaže. Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou.
 14. Náklady na doručenie výhry výhercovi hradí organizátor súťaže.
 15. Ak si súťažiaci počas trvania súťaže objedná výrobok, ktorý si v komentároch pod súťažným príspevkom želal, organizátor mu ponúkne na výber možnosť preplatenia tejto objednávky v plnej výške, alebo riadne odovzdanie výhry v zmysle pravidiel tejto súťaže.
 16. Prijatím výhry výherca súhlasí s odfotografovaním pri odovzdávaní výhry a zverejnením fotografie na marketingové účely organizátora súťaže (napr. zverejnenie fotografie na facebookovej a web stránke organizátora).
 17. Výhry zo Súťaže môžu byť predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). V zmysle zákona o dani z príjmov výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania, v hodnote neprevyšujúcej 165,97 eura za výhru, sú oslobodené od dane. Pri poskytnutí nepeňažnej výhry je organizátor súťaže oznámi výhercovi hodnotu výhry. Vyššie uvedený spôsob zdanenia môže podliehať zmenám v dôsledku zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov.
 18. Súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu, v akom ich poskytol počas trvania súťaže a jej vyhodnotenia na účely určenia výhercu a odovzdania výhry a na dobu trvania súťaže a jej vyhodnotenia a odovzdania výhier, najviac 3 mesiace od ukončenia súťaže.  Súťažiaci vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to najmä oprávnenia vyžadovať informácie o spracúvaní osobných údajov, zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, vyžadovať potvrdenia o tom, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané, informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje, právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov ako aj právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním, a to písomne na adrese organizátora.
 19. Spolu so zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasí, spoločnosť Facebook, na ktorej je súťaž zverejnená voči nemu nemá žiadne záväzky. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, spravovaná spoločnosťou Facebook a nie je s ňou nijako spojená.
Táto stránka používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tejto stránky s tým súhlasíte. Viac informácií